ST21 - MÀNG CHỐNG THẤM POLYURETHANE

ST21 - MÀNG CHỐNG THẤM POLYURETHANE

Xuất xứ: Việt Nam

Giá bán: 2.750.000

Xem tài liệu kỹ thuật tại đây

Description / Mô tả

ST21  is a liquid-applied, solvent, hard- elastic, cold applied and cold curing, two component polyurethane membrane used for long-lasting waterproofing and protection. Cures by reaction (cross linking) of the two components.

ST 21là màng chống thấm và bảo vệ, gốc dung môi, thi công và đóng rắn nguội, gốc Polyurethane hai thành phần và  đóng rắn bằng phản ứng (liên kết ngang).

 

Uses/ Ứng dụng

 

•  Used for waterproofing of not well-ventilated, Wet Rooms  and Wet Areas (bathrooms, kitchens, etc) applied under the tiles.

•  Được sử dụng  để chống  thấm khu vực không thông  thoáng, phòng  và khu vực ẩm ướt

(phòng tắm, nhà bếp,vv…), được thi công  dưới  gạch.

 

Application / Thi công

Careful surface preparation is essential for optimum finish and durability. The surface needs to be clean, dry and  sound, free of any contamination, which may  harmfully affect the adhesion of the membrane.

Chuẩn bị bề mặt cẩn thận là điều cần thiết để việc thi công  tối ưu và bền vững nhất. Bề mặt cần phải sạch, khô và rắn chắc, không có bất kỳ sự nhiễm bẩn nào có thể gây tác hại đến độ bám dính của màng.

 

Prime  surfaces,  like  concrete,  cement  screed,  metal,  and  ceramic  tiles with  enough    ST  20

Polyurethane Primer (min. 100 – 200 gr/m2). Allow 1 hours  to cure.

Quét lót lên các bề mặt như bê tông, gạch lát nền xi măng, kim loại, gốm với lượng vừa đủ

ST20 Polyurethane Primer (tối thiểu 100 – 200 gr/m2). Mất 1h để đóng rắn.

 

Stir ST21 Component B well  before using. Then  add  the ST21. Component A at  the  correct mixing ratio. ST21 Component B and Component A should be mixed by low speed mechanical stirrer, for about 3-5 min.

Khuấy đều ST21 thành phần B trước khi sử dụng. Sau đó, thêm phần ST21 thành phần A theo tỷ lệ pha trộn quy định. ST21 thành phần B và thành phần A nên  được trộn bằng máy khuấy cơ khí tốc độ thấp, khoảng 3 - 5 phút.

 

Pour the entire ST21 A+B mixture, onto the primed and prepared surface and lay it out by roller or brush, until all surface is covered.

Đổ hổn hợp ST21 A+B, trên bề mặt đã được quét lót và chuẩn bị phủ bề ngoài một lớp bằng cọ lăn hay bằng chổi, cho đến khi tất cả các bề mặt được bao phủ.

 

After 2 - 4 hours - but not later than 24 hours –apply another layer of the ST21, by using roller or brush.

Sau 2 – 4 giờ, nhưng  chậm nhất không quá 24 giờ, quét thêm  một lớp ST21  bằng cọ lăn hay

bằng chổi.

 

Please ensure consumption within the pot life of the product (~30min). Please do not leave the mixed ST21  A+B coating in the pail for long, because the exothermic reaction accelerates the curing and will shorten the pot-life.Directly after mixing pour the mixture on the surface on in smaller pails to minimise the exothermic reaction.

Hãy đảm bảo sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hoạt động của sản phẩm (~30 phút). Không  để hỗn hơp  ST21  A+B, thành  một lớp phủ trong thùng trong một thời gian dài, bởi vì các phản ứng tỏa nhiệt làm tăng tốc độ đóng rắn và sẽ rút ngắn  thời gian hoạt động.  Ngay sau khi trộn hỗn hợp, đổ vào trong thùng  nhỏ hơn để giảm thiểu các phản ứng tỏa nhiệt.

 

Note/ Ghi chú

Construct  in   dry  conditions,  avoid    direct  contact  with  rain  water  when  the  product  is   not completely dry.

Thi công  trong  điều kiện khô  ráo, tránh tiếp xúc  với nước  mưa khi sản phẩm  chưa khô  hoàn toàn.

 

When  using the product should use the instruments of labor protection: Wear goggles, gloves, masks, wear protective clothing to ensure safety.

Khi sử dụng sản phẩm cần sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động: Đeo kính, găng tay, khẩu trang, mặc áo quần bảo hộ để đảm bảo an toàn lao động.

 

Packing & Coverage / Đóng gói & Định mức

Paking Size / Quy cách                   :   5 & 20 KG set / bộ

Storage condition                            :   Dry, cool, shaded place.

Bảo quản                                        :   Nơi khô ráo, thoáng mát

Shelf life                                         :    12 months

Hạn sử dụng                                  :    12 tháng

Coverage / Định mức                    :

Coating with two layers                 :     0,6 kg / m2 / layer

Quét 2 lớp                                     :     0,6 kg / m2/ lớp

 

Technical data / Thông số kỹ thuật

Property  / Chỉ tiêu

Results / Kết quả

Standard / Tiêu chuẩn

 

Composition / Thành  phần

Polyurethane Resin

     + Hardener

     Nhựa Polyurethane

     + Chất làm cứng

 

 

Mixing Ratio / Tỷ lệ trộn

 

1: 9,5 by weight

1 : 9,5  theo  trọng lượng

 

Adhesive   Strength   After   7   days (MPa)

Cường   độ  bám   dính   sau   7   ngày(MPa)

 

                    > 1,5

 

ASTM D7234 : 19

Water penetration(Maintain A Water Pressure Of 1,5 bar For 7 days)

Độ thấm  nước dưới áp lực thủy tĩnh (1,5 bar trong 7 ngày)

 

Non-Penetration

                         Không  thấm

 

BS EN 14891 : 2017

 

Maximum  Tensile  Strength  After  7 days (MPa)

Cường  độ chịu  kéo  lớn  nhất  sau  7 ngày  (Mpa)

 

1,5

 

ASTM D412 :16

Elongation  At  Break   After  7  days (MPa)

Độ giãn dài khi đứt sau 7 ngày (MPa)

 

> 400

 

ASTM D412 :16

Shore A Hardness After 7 days

 

 Độ cứng Shore A sau 7 ngày

 

                           50

 

ASTM D2240 : 15